Yeni Sayfa 3
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALER? V?DEOLAR ANKETLER S?TENE EKLE RSS KAYNA?I ?LET???M

T?Z???M?Z

1-Faaliyetlerin etkinle?tirilmesi ve geli?tirilmesi i?in ara?t?rmalar yapmak, 

2-Kurs, seminer, konferans ve panel gibi e?itim ?al??malar? d?zenlemek,

3-Amac?n ger?ekle?tirilmesi i?in gerekli olan her t?rl? bilgi, belge, dok?man ve yay?nlar? temin etmek, dok?mantasyon merkezi olu?turmak, ?al??malar?n? duyurmak i?in ama?lar? do?rultusunda gazete, dergi, kitap gibi yay?nlar ile ?yelerine da??tmak ?zere ?al??ma ve bilgilendirme b?ltenleri ??karmak,

4-Amac?n ger?ekle?tirilmesi i?in  sa?l?kl? bir ?al??ma ortam?n? sa?lamak, her t?rl? teknik ara? ve gereci, demirba? ve k?rtasiye malzemelerini temin etmek,

      5-Gerekli izinler al?nmak ?art?yla yard?m toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt i?inden ve yurt d???ndan ba??? kabul etmek,

6-T?z?k ama?lar?n?n ger?ekle?tirilmesi i?in ihtiya? duydu?u gelirleri temin etmek amac?yla iktisadi, ticari ve sanayi i?letmeler  kurmak ve i?letmek,

7-?yelerinin yararlanmalar? ve bo? zamanlar?n? de?erlendirebilmeleri i?in lokal a?mak, sosyal ve k?lt?rel tesisler kurmak ve bunlar? tefti? etmek,

8-?yeleri aras?nda be?eri m?nasebetlerin geli?tirilmesi ve devam ettirilmesi ve gelir etmek ama?l? yemekli toplant?lar,kermes, konser, tiyatro, sergi, spor, gezi ve e?lenceli etkinlikler vb. d?zenlemek veya ?yelerinin bu t?r etkinliklerden yararlanmalar?n? sa?lamak,

9-Dernek faaliyetleri i?in ihtiya? duyulan ta??n?r, ta??nmaz mal sat?n almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve ta??nmazlar ?zerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amac?n ger?ekle?tirilmesi i?in gerek g?r?lmesi durumunda vak?f kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona kat?lmak, Gerekli izin al?narak derneklerin izinle kurabilece?i tesisleri kurmak,

11-Uluslararas? faaliyette bulunmak, yurt d???ndaki dernek veya kurulu?lara ?ye olmak ve bu kurulu?larla proje baz?nda  ortak  ?al??malar yapmak veya yard?mla?mak,

12-Amac?n ger?ekle?tirilmesi i?in gerek g?r?lmesi halinde, 5072 say?l? Dernek ve Vak?flar?n Kamu Kurum ve Kurulu?lar? ile ?li?kilerine Dair Kanun h?k?mleri sakl? kalmak ?zere, kamu kurum ve kurulu?lar? ile g?rev alanlar?na giren konularda ortak projeler y?r?tmek,

13-Dernek ?yelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiya? maddelerini ve di?er mal ve hizmetlerle k?sa vadeli kredi ihtiya?lar?n? kar??lamak amac?yla sand?k kurmak,

14-Gerekli g?r?len yerlerde dernek faaliyetlerini y?r?tmek amac?yla temsilcilik a?mak,

15-Derne?in amac? ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, di?er derneklerle veya vak?f, sendika ve benzeri sivil toplum kurulu?lar?yla ortak bir amac? ger?ekle?tirmek i?in pl?tformlar olu?turmak,

16-Her seviyede sportif faaliyetlere kat?lan gen? ve yeti?kinlerle,orta,y?ksek ve akademik e?itim g?ren ??rencilere kar??l?kl? veya kar??l?ks?z burslar verir;ayni ve nakdi yard?mlar sa?lar,malzeme ve bar?nma imkanlar? temin eder,gen? ve yeti?kinleri spora ?zendirici faaliyet yapar.

17-A??k ve kapal? spor salonlar? ve tesisleri,spor okullar?,k?lt?r ve spor merkezleri,izci evleri,lokaller,kitapl?klar,k?t?phaneler,kamp yerleri,?ad?r kamplar?,okuma ve et?d salonlar? ve merkezleri,konferans salonu,kongre salonu,misafirhaneler,yurtlar,pansiyonlar yapar,sat?n al?r,kiralar,kiraya verir ve i?letir.

18-Gen?lerin serbest zamanlar?n? de?erlendirmeleri i?in birlikte kullanabilecekleri ara? ve gere?leri temin eder,tesisler kurar ve i?letir.?zellikle gen?lere y?nelik her t?l? beceri,meslek ve sanat kurslar? a?ar.Yaz okullar? ve takviye kurslar? d?zenler.Gen?lere her alanda destek olur.

19-?lkokul,ortaokul,lise ve ?niversite ??rencilerine y?nelik her alanda kurslar d?zenler, et?d merkezleri.dershaneler a?ar,bu amaca y?nelik bina kiralar ve kiraya verir.

20-?zcili?in yayg?nla?t?r?lmas? ve tan?t?lmas? i?in her t?rl? ?al??malar? yapar,izci ?niteleri ve guruplar? olu?turur,bu guruplar? e?itir,yurt i?i ve yurt d???nda kamplar kurar,geziler,kurs ve seminerler,liderlik temel kursu,bran? kurslar? ve uzmanl?k kurslar? d?zenler.

21-Sivil savunman?n yayg?nla?t?r?lmas?,tan?t?lmas? ve ki?ilerin donan?ml? k?l?nmas? i?in her t?rl? ?al??malar? yapar.?lk yard?m ve kurtarma faaliyetleri konusunda ?yelerini ve ?ye olmayanlar? e?itir,ilkyard?m ve kurtarma kurslar? d?zenler,kurtarma ve ?al??ma ekipleri olu?turur,sivil savunma faaliyetlerini destekler,arama kurtarma dernek ve kurulu?lar? ile i?birli?i yapar,yurt i?i ve yurt d???nda do?al afetlerde olu?turdu?u arama ve kurtarma ekibi ile arama ve kurtarma faaliyetlerine kat?l?r.Afetzedelere bar?nma,beslenme,giyim,sa?l?k yard?m? ve tedavi ba?ta olmak ?zere ihtiya? duyduklar? konularda yard?m sa?lar.

22-Dernek, ba?ka derneklere kurucu ve ?ye olabilir. Bu durumda derne?i, y?netim kurulu ba?kan? veya temsille g?revlendirece?i ki?i temsil eder ve oy kullan?r. Bu ki?inin ba?kanl?k veya temsil g?revi sona erdi?inde, dernek ad?na oy kullanacak kimse Y?netim Kurulunca yeniden belirlenir.

23- ?ffetli aile yap?s?n? koruyup geli?tirme ?al??malar? yapar. Aileler aras?ndaki dayan??may? sevgi, sayg? ve i?birli?ini geli?tirici programlar d?zenler.

       24-Dernek milli ve dini g?n ve gecelerde anma ve kutlama programlar? d?zenler. Toplumda hakl? bir yer edinmi? bilim, k?lt?r, sanat, ?evre, sosyal hizmet alanlar?nda hizmet etmi?, eser vermi?, ?al??ma yapm?? ki?ilerle ilgili anma toplant?lar?, konulu ?d?l ve yar??ma programlar? d?zenler, organizasyonlar yapar.

Derne?in Faaliyet Alan?

Dernek, Gen?lik ve Spor alan?nda faaliyet g?sterir.

a)Dernek,?ocuk,gen? ve yeti?kinlerin her birinin seviyesine uygun olarak bilimsel ve ?a?da? us?l ve ara?larla,T?rkiye?de faaliyet g?steren ve federasyonu bulunan her t?rl? spor dal?nda (Atletizm, At?c?l?k,Avc?l?k Badminton,Basketbol Beyzbol, Bisiklet, Binicilik, Bri?, Bocca, Bowling, Basketbol, Bilardo, jimnastik, ?im Hokeyi, Da?c?l?k, Dart, Eskrim, Futbol, G?re?, Golf, Halter, Halk Oyunlar?, Hentbol,Herkes i?in spor, ?zcilik, Karete, Taekwondo, Judo,Kano, Rafting, Masa Tenisi, Kayak ve k?zak, K?rek, Motosiklet, Ok?uluk,Otomobil sporlar?, Oryantring, Satran?, Sualt?, Su Topu,Taekwondo, Tenis, Triatlon ,Voleybol, Y?zme.) faaliyet yapar,ilgili mevzuat h?k?mlerine uygun olarak spor kul?b? te?kil ettirir,tescilini yapt?r?r.

           b) Yar??maya dayal? olmayan her t?rl? spor etkinlikleri,

           c) ?zcilik folklor yar??malar?, halk oyunlar?, tiyatro, m?zik, foto?raf??l?k, resim ve heykel, edebiyat, k?t?phanecilik, el beceri kurslar?, u?ak ve gemi modelcili?i ve benzeri ?al??malar                                                              

           d) G?n?ll? gen?lik ?al??malar?, ?al??ma kamplar?, ?evre tarihsel, ve sanatsal eserleri koruma.

           e) De?i?ik ?lkelerle ilgili de?i?im programlar? uygulama ?al??malar?,

            f) Gen?lik alan?nda konferans, panel, sempozyum,seminer,?ad?r kamplar? ve e?itim ?al??malar?nda bulunur.

Linkler

www.ihbarajans.com

 

HAVA DURUMU

Detayl? bilgi i?in resmin ?zerine t?klay?n.

HABER ARA


Geli�mi� Arama

EN �OK OKUNANLAR


RSS Kayna?? | Yazar Giri?i | Yazarl?k Ba?vurusu

Altyap?: MyDesign Haber Sistemi